Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN

 

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze wordt verstaan:

De huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een motorhome huurt en het contract ondertekent.

De verhuurder: de eigenaar van de motorhome of diens vertegenwoordiger.

Motorhome: Is het voertuig met inboedel en de uitrusting beschreven in de inventaris.

De bestuurder: de persoon of personen die tijdens de huurperiode de motorhome bestuurt.

OVEREENKOMST

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van de ondertekening van het huurcontract.

De huurovereenkomst is bindend voor de verhuurder en huurder. De huurder kan niet het contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.

De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor de motorhome tijdens de huurperiode en alles wat in de overeenkomst en huurvoorwaarden is opgenomen. Het huren van de motorhome impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden. Afwijkingen van de huurovereenkomst kunnen enkel indien ze zowel door de huurder als verhuurder schriftelijk zijn overeengekomen.

De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren, in twijfelgevallen, bij het verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door de huurder. In dit geval zal hij steeds de huurder hiervan op de  hoogte stellen met een aangetekend schrijven en zullen de betaalde voorschotten worden teruggestort aan de huurder, behalve een administratieve kost van 250,00 euro die zal worden ingehouden.

RIJBEWIJS EN IDENTITEIT

De huurder moet vooraf een kopie van zijn rijbewijs en identiteitskaart overhandigen aan de verhuurder. Alle aangeduide bestuurders dienen een kopie van het rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen.

De huurder en alle bestuurders hebben een minimumleeftijd van 25 jaar en alle bestuurders moeten minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een in België afgegeven geldig rijbewijs B.

De motorhome mag door niemand anders dan de aangeduide bestuurder(s) bestuurd worden.

PRIJZEN EN VERZEKERING

Onze prijzen zijn inclusief: BTW, omniumverzekering met € 1.000 vrijstelling (tevens waarborg), verbruik van gas en wc-product. Dieselverbruik is ten laste van de huurder, oplevering met volle dieseltank en terug binnenleveren met volle dieseltank. Eventueel verschil ten laste van de huurder. Bij een boete die na de huur ontvangen wordt een administratieve kost van € 15 wordt aangerekend, boven op de boete. Max. 1750 km per week zijn inbegrepen, extra kilometers aan € 0,20 /km btw incl. Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring.

Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen enz.) is nooit verzekerd en gedekt door de verzekering van het voertuig, onafhankelijk van de oorzaak van schade. Deze dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, btw of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden voor de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ook ten laste van de huurder.

Uitgesloten voor de verzekering zijn:

  • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
  • Beschadigingen tijdens vervoer motorhome, het aan boord nemen of lossen. Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
  • Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling door de huurders bij ongeval gedaan.
  • Interieur en luifel

VERHUURTERMIJNEN

Standaard afhalen op zaterdag na 16.00 uur en terugbrengen voor 10.00 uur, tenzij anders afgesproken. Uren te laat worden aan 50,00 euro per uur beboet. Winterverhuur mogelijk, maar geen skivakanties.

UITRUSTING

Volgens inventaris omvat de uitrusting een fietsrek, een uitdraaibare luifel, een aansluitsnoer voor 220v elektriciteit, een vulslang voor water, kook- en eetgerei, 1 gasfles en wc-product, beveiligingssloten, automatische satteliet en tv vlaanderen, zonnepaneel, 4 stoelen en tafel. Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 25-jarige leeftijd.

NIET TOEGELATEN

Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave, frituurolie of licht ontvlambare stoffen enz. zijn niet toegelaten. Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten.

Het is verboden om sneller te rijden dan 110km/uur, ook op plaatsen waar dit is toegestaan.

Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

Het is verboden de motorhome te gebruiken om voort te duwen, te trekken of te slepen, in velden mee te rijden of aan begeleiding te doen, het te gebruiken voor bezoldigd personen-of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het te gebruiken als verhuiswagen.

Gourmet- of fonduetoestellen, barbecue e.d. mogen enkel buiten gebruikt worden zonder risico op schade aan de motorhome.

Het gebruik van kaarsen is verboden.

Het aanbrengen van zelfklevers (binnen en buiten).

Het betreden van de wagen met naaldhakken, stud-schoenen met ijzeren plaat. Het open laten van ramen (uitgezonderd de cabine-ramen), deuren, dakluiken en luifels tijdens de rit.

Het vervoeren van brommers, motors, quads, of andere gemotoriseerde voertuigen in de garage.

Het meenemen van brandstof in jerrycans of andere verpakkingen.

Het voertuig mag niet gebruikt worden voor het bezoeken van muziekfestivals of risicovolle (sport)manifestaties.

Het meenemen van lifters.

Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen en geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door de bestuurders van een motorvoertuig afraadt.

Het vervoer van smokkelgoederen, wapens, verdovende middelen en illegalen.

Het is verboden zich in de douche of toiletruimte te bevinden of er zich naar toe te gaan terwijl de motorhome rijdt.

Het is verboden het bed te gebruiken tijdens het rijden of rond te lopen in de motorhome.

VOORWAARDEN

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. De motorhome mag enkel reizen in die landen die vermeld staan en niet doorkruist zijn op de groene kaart van het voertuig. Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet niet worden bezocht.

In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het voertuig zijn wij niet verantwoordelijk en dienen wij niet voor een vervangvoertuig te zorgen. De huurder kan ook geen schadeclaim eisen. Het betaalde voorschot en eventeel eindbedrag wordt dan volledig teruggestort.

Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.  Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

Eventuele problemen bij motor of onderstel of schade onderweg onmiddellijk telefonisch aan de verhuurder te worden gemeld.

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk hiervan te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met een volledige ongevalsaangifte.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor de verkeersboetes en begane overtredingen tijdens de huurperiode. In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is.

Eventueel motoronderhoud onderweg wordt terugbetaald enkel en alleen na akkoord van de verhuurder en mits overhandiging van een officiële factuur.

Er dient altijd eerst toestemming aan de verhuurder te worden gevraagd vooraleer tot een reparatie over te gaan. Reparaties uitgevoerd zonder het akkoord van de verhuurder worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de huurder. Vervangen onderdelen worden steeds meegebracht.

Schade ontstaan door specifieke weersomstandigheden (bevriezen van leidingen bij vriesweer, sneeuwschade, …) is steeds ten laste van de huurder.

De kosten voor reparaties aan de motor, mechanische delen en de elementen van de leefruimte, voor zover deze het gevolg zijn door het verkeerd gebruik of verwaarlozing door de huurder zijn ten laste van de huurder.

Bij een verkeersongeval dient steeds een proces-verbaal te worden opgesteld door de plaatselijke politiediensten.

Wanneer de motorhome in beslag wordt genomen omwille van het niet naleven van deze huurvoorwaarden of het handelen in strijd met de wetgeving van het bezochte land, kan de verhuurder van de huurder een verlies vergoeding eisen in functie van de duur tijd van de beslagname.

Reparatie en vervanging van lekke banden is steeds ten laste van de huurder.

Eventuele schade aan de camper, interieur en /of de inboedel zal in rekening gebracht worden aan de huurder via de waarborg en dit tegen geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende inboedel de waarde van het ontbrekende stuk. Dit is eventueel vermeerderd met een vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële schade of verlies van inkomsten indien de camper niet tijdig terug rijklaar kan worden gemaakt.

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de maximum toegelaten massa (3500 kg) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden. 

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder. Toilet, ijskast enz. moeten leeg zijn en gereinigd. Bij niet-reiniging van de motorhome wordt € 150 aangerekend: buiten poetsen € 75, binnen poetsen € 75. Toiletcassette ruimen € 50 en afvaltank lozen € 25.

Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of schuurmiddelen.

BETALING

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 30 % te worden voldaan. De reservatie van de mobilhome ligt pas vast na ontvangst van deze aanbetaling van 30 % van de totale huursom. Deze aanbetaling dient binnen de 8 kalenderdagen na de reservatieaanvraag op onze rekening te worden overgeschreven. De dag van betaling is de boekingsdatum. Bij niet betaling van het voorschot na 8 kalenderdagen vervalt de reservatieaanvraag.

Het restant van de huursom en de borg (1.000,00 euro) moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Bij niet-betaling van de borg voor vertrek, vervalt de overeenkomst en zijn de tarieven van de annulering van toepassing.

Betalingen enkel met bankoverschrijving op rekeningnummer BE53 7360 0587 7153 (KREDBEBB) op naam van Patrick Janssens. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door de verhuurder geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie hieronder).

ANNULERING

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: – bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: het verschuldigde voorschot – bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom – bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom – bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.

Indien de huurder wenst te annuleren, dient dit steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering zal steeds het gestorte voorschot geheel of gedeeltelijk worden ingehouden in functie van het tijdstip van de annulering t.o.v. het geplande vertrek.

Er is geen annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder dient gebeurlijk op eigen initiatief een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten bij een gevestigde verzekeringsmaatschappij indien gewenst.

WAARBORG EN STAAT VAN BEVINDING

De waarborg dient als de vrijstelling voor ongeval of diefstal. De waarborgsom dient als zekerheid tegen eventueel berokken schade aan het voertuig of bijgeleverde zaken ongeacht deze door de huurder zelf of derden werd toegebracht. De waarborg dient tevens als zekerheid tegen tekortkomingen in de huurverplichtingen, huurafspraken of dergelijke. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 2 weken na het verstrijken van de huurperiode nadat is vastgesteld dat de gehuurde motorhome en bijhorigheden in onberispelijke staat terug is afgeleverd.

Bij een ongeval vervalt de opeisbaarheid van de volledige som door de huurder als vrijstelling van de verzekering, enkel in recht en na betaling van de volledige schadevergoeding kan de waarborg terugbetaald worden aan de huurder.

Bij een ongeval met gedeeltelijke aansprakelijkheid is de waarborg eveneens volledig verschuldigd.

De waarborgsom vervalt eveneens indien bij defect aan het voertuig optreedt als gevolg van nalatigheid van de huurder zoals het niet regelmatig nazien van oliepeil, motorvloeistoffen en antivries.

De betaalde waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening. In mindering van de waarborg kunnen komen: boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, enz.

De controle van ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt steeds onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen, gebreken en/of verkeersboetes. In geval van schade aan het voertuig of de uitrusting wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden. In geval van schade wordt de volledige waarborgsom ingehouden tot na de afhandeling van het schadedossier.

Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevindingen en inventaris opmaken, waarin alle bestaande schade of ontbrekende inboedel wordt genoteerd en die dan ook deel uitmaakt van de huurovereenkomst en bijgevoegd wordt. Deze staat van bevinding bij vertrek dient zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Indien de huurder na vertrek nog schade of ontbrekende inboedel vaststelt kan hij dit binnen 24u na vertrek melden aan de verhuurder.

Bij retournering van de motorhome zal er opnieuw een staat van bevinding en inventaris opgemaakt worden. In geval van schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel wordt deze bij terugkomst beschreven en eventueel gefotografeerd en in rekening gebracht aan de huurder tegen de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel tegen het tarief van de nieuwwaarde. Deze staat van bevinding bij retour dient zowel voor de huurder als verhuurder worden ondertekend en dit onder voorbehoud van later opgemerkte al dan niet zichtbare schade of ontbrekende onderdelen.

HUISREGELS 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het overschrijden van de maximaal toegelaten massa.

De huurder verplicht zich ertoe de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en dagelijks motorolie, koelvloeistof, waterpeil en bandendruk te controleren.

Waardevolle zaken worden steeds uit het zicht weggeborgen bij het verlaten van de motorhome. Zware voorwerpen worden liefst onderaan en vastgemaakt opgeborgen.

Boetes en ander verkeersovertredingen zijn ten laste van de huurder en worden rechtstreeks door de aansprakelijke huurder aan desbetreffende instanties betaald. De verhuurder kan hier in geen geval voor aansprakelijk worden gesteld.

Het gebruik van de matrasbeschermer is verplicht.

Tolgelden zijn altijd ten laste van de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe de mobilhome volledig af te sluiten wanneer hij het voertuig onbemand achterlaat.